loginadmin ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางพรทิพย์ บัวจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
ว่าที่ ร.ต.สำเภา ชิ้นประกอบเกิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางจิราภรณ์ แก้วเจือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุริยะ ธนูศร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายเสาร์ห้า ภู่ลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพทยากร

  จำนวนบุคลากร  1  ถึง 5 จากทั้งหมด 5 คน

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556