loginadmin ติดต่อเรา

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

6 ซอยหอไตร ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7535 6760 โทรสาร 0 7534 6327 เว็บไซต์ www.artnst.ac.th E–mail : artnakhon@hotmail.com