แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
 
วันที่ : 29/02/2020
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม


2. สถานภาพของบุคคล
ตอนที่ 2 คำชี้แจง โปรดเลือกประเด็นความคิดเห็น หลังข้อความที่ตรงตามสภาพความเป็นจริง
5 = มากที่สุด      4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย     1 = น้อยที่สุด           
ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1.
ประโยชน์จากการใช้งานเว็บไซต์วิทยาลัยฯ (ฐานข้อมูลสารสนเทศ)
2.
การให้บริการข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทของวิทยาลัยฯ
3.
การให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
4.
การให้บริการแสดงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
5.
การใช้ช่องทางติดต่อกับวิทยาลัยฯ (Webboard,Gusetbook,E-mail)
6.
การเผยแพร่เอกสารงานวิจัยผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
7.
การใช้สื่อการสอนผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ (Moodle,บทเรียนออนไลท์)
8.
การให้บริการตรวจสอบผลการเรียน
9.
การให้บริการห้องสมุดออนไลท์
10.
การให้บริการติดต่อนักเรียน นักศึกษากับระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ( V-Cop.net )
11.
การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ ( Wifi ,Lan)
12.
ความเร็วในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
13.
การส่งเสริมใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
14.
ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา
15.
ข้อมูลในเว็บไซต์ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ
             กรุณาตอบคำถามทุกข้อและกรณีในการตอบคำถามในข้อเดียวกันติ๊กหลายระดับระบบจะทำการบันทึกการติ๊กระดับครั้งสุดท้ายเท่านั้น