ผลการแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
วันที่
เพศ
สถานะบุคคล
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งหมด 0 คน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช